Skip to main content

持續教育

藥事居家照護藥師培訓 - Part 4(已額滿)

發表於
日期: 
2010-10-24 08:00 - 17:00

相關檔案: 

藥事居家照護藥師培訓 - Part 3(已額滿)

發表於
日期: 
2010-10-23 08:00 - 17:00
相關檔案: 

藥事居家照護藥師培訓 - Part 2(已額滿)

發表於
日期: 
2010-10-17 08:00 - 17:00
相關檔案: 

藥事居家照護藥師培訓 - Part 1(已額滿)

發表於
日期: 
2010-10-16 08:00 - 17:00
相關檔案: 

藥物濫用種子師資培訓計畫

發表於
日期: 
2010-08-15 09:00 - 17:30
相關檔案: 

99年08月07日 台北縣執業藥事人員8小時繼續教育

發表於
日期: 
2010-08-07 08:30 - 17:00
相關檔案: 

台北縣執業藥事人員25小時繼續教育 Part III

發表於
日期: 
2010-08-29 08:30 - 17:10
相關檔案: 

台北縣執業藥事人員25小時繼續教育 Part II

發表於
日期: 
2010-08-28 08:30 - 17:10
相關檔案: 

台北縣執業藥事人員25小時繼續教育 Part I

發表於
日期: 
2010-08-22 08:30 - 18:00
相關檔案: 

台北縣執業藥事人員16小時繼續教育 Part II

發表於
日期: 
2010-08-15 08:30 - 17:00
相關檔案: 
訂閱文章